Scrabble, szukaj wyrazów w Oficjalnym Słowniku Polskiego Scrabblisty


Słowa z liter PIĘTNASTEGO


11 literowe słowa:

piętnastego20,

10 literowe słowa:

stępianego18,

9 literowe słowa:

napiętego17, patogenię17, spętanego17, panteistę16, piętnaste16, astenopię15, panteisto12,

8 literowe słowa:

pętanego16, spiętego16, agonistę15, niegęsta15, niegęsto15, psianogę15, tętnopis15, następie14, opętanie14, otępiane14, sapnięto14, spętanie14, stanięto14, stępiane14, stępiano14, stępiona14, stępione14, spotting13, napitego12, ptasiego12, pisanego11, ostatnie10, postanie10,

7 literowe słowa:

pogięta15, pogięte15, egoistę14, gęstnie14, nagięte14, nagięto14, nietęga14, nietęgo14, pogasnę14, sępiego14, ateistę13, napięte13, napięto13, natopię13, nietępa13, nietępo13, opętane13, opętani13, ostępie13, pętanie13, postanę13, potanię13, sięgane13, sięgano13, spętane13, spętani13, spętano13, taoistę13, tetanię13, tępiano13, tępiona13, tępione13, astenię12, petting12, sępiona12, sępione12, patogen11, pitnego11, spitego11, stoping11, egoista10, epigona10, istnego10, nastego10, ognista10, ogniste10, pagonie10, pianego10, poganie10, taniego10, ateisto9, istotna9, istotne9, ostatni9, ostinat9, patison9, patosie9, potasie9, psotnie9, saponit9, sianego9, stopnia9, stopnie9, tetanio9, asiento8, astenio8, opisane8, ostanie8, pasione8, posiane8, siepano8,

6 literowe słowa:

potęga14, potęgi14, tępego14, gestię13, gitanę13, gniotę13, goistę13, paginę13, poginę13, stengę13, tapetę13, tępota13, agonię12, atopię12, gęsina12, gęsino12, istotę12, następ12, opięta12, opięte12, otępia12, patenę12, pęseta12, pęseto12, pętane12, pętani12, pętano12, piastę12, piętna12, piętno12, pointę12, ponęta12, sępota12, spięta12, spięte12, spięto12, stępia12, stępie12, stopię12, teistę12, tętnie12, atonię11, nasępi11, nastię11, ostanę11, peonię11, pinasę11, siepnę11, sonatę11, sotnię11, spoinę11, oseinę10, pitego10, epigon9, gestia9, gestio9, gitano9, gniota9, goista9, optant9, pagino9, patent9, pogasi9, pognie9, posagi9, psiego9, stenga9, stengi9, stengo9, tapeto9, tsonga9, agonie8, atopie8, gaonie8, istota8, napite8, napito8, natopi8, nepota8, pateno8, patois8, piasto8, piston8, pointa8, pointe8, postna8, postne8, postni8, potani8, potnie8, psotna8, psotne8, psotni8, ptasie8, sinego8, sottie8, stopie8, stopni8, teista8, teisto8, topian8, asient7, atonie7, naspie7, nastie7, nastio7, nastoi7, nosate7, opasie7, opsnie7, penisa7, peonia7, pinaso7, pisane7, pisano7, psiano7, sapnie7, setona7, snopie7, sotnia7, sotnie7, spanie7, spenia7, spoina7, stanie7, taonie7, tenisa7, naosie6, oseina6,

5 literowe słowa:

potęg13, gapię12, gęsta12, gęste12, gęsto12, gięta12, gięte12, gięto12, pangę12, pittę12, pognę12, tęgie12, tępot12, tongę12, agonę11, ganię11, gasnę11, gęsia11, gęsie11, gęsin11, gonię11, ognię11, opęta11, ostęp11, otępi11, pastę11, pęset11, pietę11, pięta11, piętn11, pięto11, pintę11, poetę11, ponęt11, potnę11, psotę11, sępot11, sięga11, spęta11, stępa11, stępi11, stępo11, stopę11, tępsi11, tętna11, tętni11, tętno11, tintę11, topię11, nasęp10, naspę10, natię10, opasę10, opsnę10, pianę10, pionę10, pisnę10, posnę10, psinę10, sapię10, sapnę10, sepię10, sępia10, sępie10, siatę10, spinę10, stanę10, teinę10, toinę10, getta9, getto9, niosę9, osinę9, agent8, angst8, gapie8, gitan8, gites8, gniot8, gnito8, gonta8, ingot8, pagin8, pagon8, pangi8, pango8, petit8, piega8, pinga8, pitta8, pitto8, pogan8, pogna8, posag8, steng8, stogi8, tagin8, tango8, tapet8, tonga8, tongi8, agens7, atest7, gaoni7, gonie7, istot7, nagie7, natop7, nepot7, netta7, netto7, niego7, ognia7, ognie7, opiat7, opita7, opite7, pasto7, paten7, patio7, patos7, pesto7, piast7, pieta7, pieto7, pinta7, pinto7, pitna7, pitne7, pitos7, poeta7, point7, posta7, potas7, potna7, potne7, potni7, psota7, ptasi7, sango7, siego7, songi7, spita7, spite7, spito7, spota7, stent7, stepa7, stopa7, stopi7, tenit7, testa7, testo7, tinta7, tinto7, tipsa7, toast7, topie7, tosta7, etnos6, inset6, istna6, istne6, napie6, napis6, napoi6, naspo6, naste6, natie6, natio6, notes6, notis6, opina6, opnie6, ospie6, ostan6, panie6, paseo6, pasie6, penia6, penis6, pensa6, peona6, peoni6, piane6, piano6, pinas6, piona6, psina6, psino6, sapie6, senat6, senti6, sepia6, sepio6, setna6, setni6, seton6, siato6, sinto6, snopa6, sonat6, sonet6, sotni6, spano6, spina6, spino6, spoin6, stano6, stena6, stone6, tanie6, tanio6, teina6, teino6, tenis6, toina6, tonie6, ansie5, nosie5, osein5, osina5, sanie5, siane5, siano5, sonie5,

4 literowe słowa:

gapę11, tęga11, tęgi11, tęgo11, togę11, gęsi10, ginę10, nagę10, nogę10, otęp10, pęta10, pęto10, pięt10, pitę10, sagę10, stęp10, tatę10, tetę10, tępa10, tępe10, tępi10, tępo10, tętn10, antę9, napę9, netę9, nipę9, notę9, opnę9, ospę9, pasę9, sapę9, setę9, sępa9, sępi9, stoę9, tonę9, ansę8, gett8, gapi7, gapo7, gest7, gips7, gita7, gnat7, gont7, pang7, pieg7, ping7, pitt7, tagi7, tang7, tego7, toga7, togi7, tong7, agio6, agon6, etap6, etat6, gani6, gaon6, gasi6, gnie6, gnoi6, goni6, nagi6, nago6, nett6, noga6, nogi6, ogna6, ogni6, ongi6, opat6, pant6, past6, peta6, piet6, pint6, pita6, pite6, pito6, post6, psot6, sagi6, sago6, song6, spat6, spot6, step6, stet6, stop6, tato6, tent6, test6, teta6, teto6, tint6, tipa6, tips6, topi6, tost6, anto5, enat5, enta5, epos5, etan5, etos5, inte5, napo5, nasp5, neta5, neto5, nipa5, nipo5, nita5, nota5, opas5, open5, opia5, opie5, opis5, osep5, oset5, ospa5, pani5, pean5, pena5, pens5, peon5, peso5, pian5, pias5, pies5, pina5, pion5, pnia5, pnie5, psia5, psie5, psin5, sapo5, sati5, sent5, seta5, seto5, siat5, siep5, sita5, sito5, snop5, spin5, spoi5, stai5, stan5, sten5, stoa5, stoi5, tani5, taon5, tein5, tnie5, toea5, toin5, tona5, toni5, anse4, anso4, asie4, eona4, eoni4, naos4, nasi4, nosa4, nosi4, osia4, osie4, osin4, sani4, sena4, sian4, sina4, sine4, sino4, sona4,

3 literowe słowa:

agę9, gnę9, pęt9, tęp9, etę8, pnę8, sęp8, tnę8, ęsi7, osę7, się7, snę7, gap6, git6, tag6, tog6, agi5, ago5, ego5, gai5, gen5, ges5, gie5, gin5, gis5, gna5, goi5, gon5, ogi5, pat5, pet5, pit5, pot5, pst5, sag5, tet5, tip5, top5, ant4, ent4, eta4, eto4, nap4, nat4, nep4, net4, nip4, nit4, not4, osp4, pai4, pan4, pas4, pen4, pia4, pin4, pni4, poi4, psa4, psi4, sap4, sep4, set4, sit4, spa4, sto4, tai4, tan4, tao4, tas4, ten4, ton4, ais3, ani3, ano3, ans3, eis3, eon3, esa3, nas3, nie3, nos3, oes3, ona3, one3, oni3, osa3, osi3, sen3, sia3, sie3, sio3, soi3, son3,

2 literowe słowa:

8, 7, ag4, go4, at3, et3, op3, ot3, pa3, pe3, pi3, po3, ta3, te3, to3, ts3, as2, en2, es2, in2, na2, ni2, no2, on2, os2, se2, si2,


Słownik Scrabble Przełącz na literaki Polityka prywatności